සද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම…එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකනසද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම...එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකන
සද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම...එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකන
සද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම...එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකන
සද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම...එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකන
සද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම...එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකන
සද අමමග කමබග ලක, ඔලවත දතහක පස ජස අමම...එකපරක හර කලලට මහම නකලනම වඩකන